ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ :

Για το σκοπό αυτό, η κοινοπραξία θα συν-σχεδιάσει, θα αναπτύξει, θα δοκιμάσει και θα ενσωματώσει τους ακόλουθους καινοτόμους και ελεύθερα προσβάσιμους Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους
  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών στην κοινωνική καινοτομία και την επιχειρηματικότητα σε διαπολιτισμικά και δια- θρησκευτικά πλαίσια μέσω της Κοινοτικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων
    PDF
  • INTREP Σχέδιο Διδακτικών Μονάδων των μαθησιακών εμπειριών, δραστηριοτήτων και τύπων μάθησης που απευθύνονται σε δασκάλους και εκπαιδευτές ενηλίκων και κοινότητας
    PDF
  • INTREP Ηλεκτρονική Εκπαιδευτική Πλατφόρμα,ένα εκπαιδευτικό εργαλείο βασισμένο σε Τεχνολογίες Πληροφορίες και Επικοινωνίας για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων δασκάλων και εκπαιδευτικών ενηλίκων και κοινότητας, επιτρέποντάς τους να δημιουργήσουν τα δικά τους μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης
  • INTREP Eκπαιδευτική Διαδικτυακή Εφαρμογή, ένα καινοτόμο εργαλείο βασισμένο σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας για δασκάλους και εκπαιδευτές ενηλίκων καθώς και της κοινότητας, επιτρέποντας σε αυτούς να αναπτύσσουν προσαρμοσμένες διαδικτυακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες
  • Συστάσεις για επικύρωση, πιστοποίηση και διαπίστευση δεξιοτήτων σχετικά με την Κοινωνική Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα σε Διαπολιτισμικά και Διαθρησκευτικά πλαίσια μέσω της Κοινοτικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Intrep